Obecný úrad

Obecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený
z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

1) zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,

2) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

3) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

4) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

5) zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,

6) organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.Samospráva- zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.Time


In-počasie Meteoinfo

Valid HTML 4.01 Transitional


TOPlist
Official webpage:   www.lucnica.net
O Obci ::Obecný úrad ::Kultúra / Podujatia ::Fotogaléria / Video ::Odpadové hospodárstvo ::VZN Obce ::Kontakt